T.man ส่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมคนไทยลด ละ เลิกบุหรี่ ด้วย Zigaless

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมมือกับกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จัดกิจกรรมโครงการ”เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในกิจกรรมนี้ ทางบริษัทได้นำสินค้านวัตกรรมจากธรรมชาติ สมุนไพรหญ้าดอกขาวซึ่งช่วยในการลดและเลิกการสูบบุหรี่ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ตั้งใจเลิกบุหรี่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนสามารถลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ได้สำเร็จ  สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่และสนใจผลิตภัณฑ์  Zigaless สามารถค้นหาร้านขายยาที่ สายด่วน 092-3789680 ได้ทันที

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150