Dexocorte (เดกโซคอร์ต)
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมกับ สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์" โดยกิจกรรมนี้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนที่ โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์5 ตำบลดินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
ในยุคดิจิตอลชีวิตประจำวันของเราหลีกหนี คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต มือถือไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยจตรงกับความสามารถด้านการมองเห็น การดูแลสุขภาพดวงตา จึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจมากที่สุด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150